środa, 1 stycznia 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (10th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
 This time we are working with the 10th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 10, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.

Let's start / No to zaczynamy
 
 
BLOCK 6
 
Make block No 6 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 6 używając TEJ instrukcji.
 


BLOCK 11

Make block No 11 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 11 używając TEJ instrukcji.
 BLOCK 17

Make block No 17 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 17 używając TEJ instrukcji.

 
 BLOCK 18
 
 Print the templates of the block 18 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 18, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 
 
 
Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
 

 
Cut the templates along the seam allowances.
Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.
 
 
 Cut the fabrics./Wytnij tkaniny
 

Sew them together like you can see on the picture below. Press the seams open.
Zszyj je ze sobą, tak jak to widać na poniższym zdjęciu. Zaprasuj szwy otwarte.

 
 IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.
 
 
SPONSORS/ SPONSORZY
 
 
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
 
 

 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

 

niedziela, 1 grudnia 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (9th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This time we are working with the 9th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 8, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
Let's start / No to zaczynamy 
 
BLOCK 10 

Make block No 10 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 10 używając TEJ instrukcji.
 
 
 

BLOCK 11

Make two blocks No 11 using THIS instruction.
Uszyj dwa bloki nr 11 używając TEJ instrukcji.
BLOCK 6

Make block No 6 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 6 używając TEJ instrukcji.Sew the blocks together in rows. Next, sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj bloki w rzędach. Następnie zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 
 
 SPONSORS/ SPONSORZY
 
 
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/
 
 
 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.

 
 
 
 


piątek, 1 listopada 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (8th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
This time we are working with the 8th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 8, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
 Let's start / No to zaczynamy 
BLOCK 4
Make block No. 4 using THIS instruction.
Uszyj blok nr 4 używając TEJ instrukcji.
BLOCK 15Print and mark templates as in block No 4. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.
 


Following the block 15 assembly diagram, sew together A Piece and F Piece. Put the pieces right sides together and sew them out.

Postępuj zgodnie z poniższym diagramem.
Połącz ze sobą część A i F. Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj.
block 15 assembly diagram

Next, (proceeding in the same way) sew E, D, and C pieces.
Następnie, postępując w ten sam sposób, doszyj tkaniny E, D, i C.Next, join AFEDC piece with the B piece. Press all the seams open.
Połącz część AFEDC z odcinkiem B. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.


 

 BLOCK 16
 
Print and mark templates as in previous blocks. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednich blokach. Następnie wytnij tkaniny.
 

Sew together F,G,H and I pieces.
Zszyj ze sobą odcinki F,G,H,I.


Next, sew together A, B, and C pieces.
 Następnie zszyj ze sobą odcinki A, B, C.


Sew together K, J, and D. Next, to the longest edge of the piece sew E piece.
Zszyj ze sobą K,J i D. Następnie do najdłuższego brzegu powstałego odcinka doszyj E.


Sew together ABC and KJDE pieces. Next, add FGHI piece.
Zszyj ze sobą odcinki ABC i KJDE. Następnie dodaj odcinek FGHI.


 
Block 17

Print and mark templates as in previous blocks. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednich blokach. Następnie wytnij tkaniny.Add B pieces to the C piece like you can see on the diagram.
Dodaj odcinki B do C tak jak to widać na powyższym diagramie.


Next, to the BCB piece add two A pieces.
Następnie, do odcinka BCB dodaj odcinki A.
 SPONSORS/ SPONSORZY

 
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/


 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.