sobota, 15 czerwca 2019

Aurifil + Anna Maria Horner Challenge


Aurifil recently challenged their Aurifil Artisans to use Anna Maria Horner fat quarters from Free Spirit fabrics along with a favorite Aurifil thread to create a project.
I received three fat quarters below and 50wt thread in a coordinating color.
Całkiem niedawno dołączyłam do wyzwania organizowanego przez firmę Aurifil oraz Free Spirit fabrics. W ramach wyzwania każdy Aurifil Artisans miał otrzymać tłuste ćwiartki Anny Marii Horner oraz nici Aurifil. Zarówno tkaniny jak i nici były niespodzianką i do ostatniej chwili nie było wiadomo z czego będziemy szyć.


If you have followed me long, you may have noticed that I rarely use fabrics with a large pattern. Originally, I planned to sew a cosmetic bag (and then I could expose the beautiful fabrics pattern), but from what I noticed, many Artisans made cosmetic bags.
Jeżeli obserwujecie mnie wystarczająco długo, z pewnością wiecie,że rzadko szyję z tkanin z dużymi wzorami. Pierwotnie planowałam uszyć kosmetyczkę ( i wówczas mogłabym wyeksponować piękne wzory tych tkanin), ale zauważyłam, że wiele osób uszyło kosmetyczki w ramach tego wyzwania.

The second idea was PP pattern, but for that one I needed solid fabrics, not prints. I decided to use striped pieces and solid pieces of the fabrics. I added a few Kona Cotton Solids and started creating a new project.
Drugim pomysłem był wzór PP, a do tego potrzebowałam tkanin jednolitych, a nie printów. Zdecydowałam się wykorzystać pasiaste i jednolite fragmenty tkanin. Dodałam kilka solidów firmy Kona i rozpoczęłam tworzenie nowego projektu. 
 This is how the "Butterfly" block was created.
Tak oto powstał wzór "Butterfly"
Block has dimensions 19 "x19", so I decided to make a big pillow of it. In the back I will use fabric in butterflies and I will add something from my stock.
Blok ma wymiary 19" x 19", dlatego zdecydowałam się uszyć z niego dużą poduchę. Z tyłu wykorzystam tkaninę w motyle i dodam coś z własnych zapasów.


 
 The pattern will be available soon in my ETSY.
Wzór będzie wkrótce dostępny w moim sklepie ETSY.

sobota, 1 czerwca 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (3rd Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.Today we are working with the 3rd Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.

Dzisiaj pracujemy nad częścią nr 3, którą widać na powyższym zdjęciu. Jeszcze przez kilkanaście godzin możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
 Let's start / No to zaczynamy
BLOCK 6
 
Print the templates of the block 6 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 6, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 

Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

 


Today's part includes 2 small templates and 3 large templates. As you probably noticed the large templates don't fit on one page. To connect them correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z dwóch małych i trzech dużych szablonów.
Jak pewnie zauważyłeś duże szablony nie mieszczą się na jednej stronie. Aby je prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem.
Cut the templates along the seam allowances.

Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.
 
 
 Next glue them along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej je wzdłuż marginesów widocznych na stronach.
 


 
Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.
 
 
Put the pieces A and B right sides together and stitch them as shown in the pictures below.
Połóż odcinek A i B (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach.
 
 
IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.


 
 

Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.


Repeat all the steps with other pieces of the block.
Powtórz czynności z kolejnymi odcinkami bloku.
 

When your block is finished, repeat all the steps to make another block 6.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 6.


Next, sew the two blocks together as shown in the picture below.
Następnie, zszyj oba bloki ze sobą jak pokazano na poniższym zdjęciu.
 

 
Block 3
 
Print and mark templates as in block No 6. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.
 

Following the block 3 assembly diagram, sew together A Piece and F Piece. Put the pieces right sides together and sew them out.

Postępuj zgodnie z poniższym diagramem.
Połącz ze sobą część A i F. Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj. 
 
block 3 Asembly Diagram

Next, (proceeding in the same way) sew E, D, and C pieces.
Następnie, postępując w ten sam sposób, doszyj tkaniny E, D, i C.
 


Next, join AFEDC piece with the B piece. Press all the seams open.
Połącz część AFEDC z odcinkiem B. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.Repeat all the steps to make another block 3.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 3.


 Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 SPONSORS/ SPONSORZY
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
 
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.


środa, 1 maja 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (2nd Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


Today we are working with the 2nd Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.

Dzisiaj pracujemy nad częścią nr 2, którą widać na powyższym zdjęciu. Jeszcze przez kilka godzin możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


 Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 5
This time we will start from the last block. Print the templates of the block 5 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Tym razem zaczynamy od ostatniego bloku. Wydrukuj szablony bloku nr 5, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")
 To make cutting of fabrics easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Aby ułatwić sobie wycinanie tkanin podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


Following the block 5 assembly diagram,  sew A Piece to the left short edge of B Piece.  
Zszyj ze sobą część A i B, tak jak to widać na poniższym diagramie.

block 5 assembly diagram


IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.
Put the pieces right sides together and sew them out. Press the seam allowance open.
Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.

Next, using the block 5 assembly diagram repeat these steps to create another rows.
Add grey E piece to D piece.
Sew together I piece and J piece. Next, to the right short edge of IJ piece add white E piece.
Sew H piece to K piece. Next, to the right short edge of HK piece add D piece.
Sew all the rows together.
Powtórz te czynności tworząc kolejne rzędy. Skorzystaj z diagramu o nazwie block 5 assembly diagram.
Zszyj ze sobą szary odcinek E i odcinek D.
Połącz odcinek I z odcinkiem J, a następnie do prawej krawędzi powstałego odcinka IJ przyszyj biały odcinek E.
Zszyj ze sobą odcinki H i K, a następnie do prawej krawędzi powstałego odcinka HK przyszyj odcinek D.
Zszyj wszystkie rzędy ze sobą. Press all the seams open / Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
BLOCK 4
Print and mark templates as in block No.5. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony taj jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.

 
Following the block 4 assembly diagram,  sew light pink A Piece to the grey B Piece.  
Zszyj ze sobą jasnoróżową i szarą część A, zgodnie z poniższym diagramem.

block 4 assembly diagram

Put the pieces right sides together and sew them out. Press the seam allowance open.
Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.


Repeat this step with two other A Pieces.
Powtórz z pozostałymi dwoma częściami A.


Take AA piece in grey and light pink and AA piece in dark pink and white and sew them right sides together. Press the seam open.
Weź część AA w kolorze różowo-szarym i cześć AA w kolorze różowo-białym. Ułóż je prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.  

Important: To keep the seams aligned, pin the parts together where the seams intersect.
Ważne: Aby szwy były wyrównane, zepnij ze sobą obie części w miejscu, w którym powinny się połączyć.
 


 Here is the result. / Oto rezultat.Next, to the left edge of your finished piece sew B piece in grey.
Następnie, do lewego brzegu powstałego elementu przyszyj szary odcinek B.


 To the top edge of your finished piece sew B piece in dark pink.
Do górnej krawędzi powstałego elementu przyszyj odcinek B w kolorze ciemnoróżowym. Next, to the long edge of your piece sew the C Piece in white.
 Następnie do najdłuższej krawędzi przyszyj odcinek C.


BLOCK 3

Print and mark templates as in block No.5. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony taj jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.


Following the block 3 assembly diagram, sew together A Piece and F Piece. Put the pieces right sides together and sew them out.

Next, (proceeding in the same way) sew together FA Piece and E Piece. To the left edge of created EFA Piece saw D piece. Next, to the left edge of DEFA Piece sew C Piece. At the end, to the longest edge of created triangle sew B Piece.
Press all the seams open. 

Postępuj zgodnie z poniższym diagramem.
Połącz ze sobą część A i F. Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj. Następnie, postępując w ten sam sposób, do lewej krawędzi powstałej części FA przyszyj element E. Do lewej krawędzi otrzymanej części EFA, doszyj część D. DEFA połącz z częścią C. Na koniec, do najdłuższej krawędzi powstałego trójkąta doszyj element B.
Pozostaw wszystkie szwy otwarte.


block 3assembly diagram


BLOCK 2

Print and mark templates as in block No.5. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony taj jak w bloku nr 5. Następnie wytnij tkaniny.

Following the block 2 assembly diagram, sew together A Piece and B Piece. Put the pieces right sides together and sew them out. Repeat this step with the C and D pieces
IMPORTANT !! At the end of the stitches be sure to use a locking stitch front - back.

Zacznij od odcinków A i B. Złóż je prawymi stronami do siebie i zszyj wzdłuż krótszej krawędzi. Powtórz tę czynność z odcinkami C i D.
WAŻNE !! Koniec ściegów zarygluj ściegiem przód - tył.

block 2 assembly diagram

Next using this tutorial stitch circle in the block.
Następnie wszyj koło używając tego tutorialu


Sew the blocks together in rows. 
Zszyj bloki w rzędach.  


Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 SPONSORS/ SPONSORZY

https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.