sobota, 1 lutego 2020

"Geometric Fun" Quilt Along (11th Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.
 This month we are working with the 11th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

W tym miesiącu pracujemy nad częścią nr 11, którą widać na powyższym zdjęciu. Możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.

Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 12
Let's start with block No. 12
Sewing instructions for this block can be found here.

Zacznijmy od bloku nr 12, którego instrukcję szycia znajdziesz tutaj.BLOCK 19

Print the templates of the block 19 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.


Wydrukuj szablony bloku nr 19, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")


 This block includes 5 small templates and 2 large. As you probably noticed the large templates don't fit on the one page. To connect them correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z 5 małych i 2 dużych szablonów.
Jak pewnie zauważyłeś duże szablony nie mieszczą się na jednej stronie. Aby je prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem.  


Cut the template along the seam allowance.
Wytnij szablon wzdłuż zapasu na szew.Next, glue it along the margins visible on the pages.
Następnie, sklej go wzdłuż marginesów widocznych na stronach.
Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


Sew the pieces according to the diagram below.
Zszyj tkaniny zgodnie z poniższym diagramem.


IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.


WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.


Put the pieces F and G right sides together and stitch them. Press the seam open. Stitch C piece in the same way.
Połóż odcinek F i G prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.
W ten sam sposób doszyj odcinek C.


Next, to the left edge of the FGC piece sew B piece.
Następnie, do lewej krawędzi odcinka FGC doszyj odcinek B.To the left edge of B sew A piece.
Do lewej krawędzi B doszyj odcinek A.


Next, to the right edge of the FGC piece add D piece.
Następnie do prawej krawędzi odcinka FGC dodaj D.
At the end add an E piece.
Na końcu doszyj odcinek E.
BLOCK 20

Print the templates and cut them as before. Large templates should be glued according to the instructions given in the description of block No. 19.
Wydrukuj i wytnij szablony jak poprzednio. Duże szablony sklej jak w opisie bloku nr 19.
Describe the templates with the names of the fabrics you intend to use, and cut the fabrics.
Następnie opisz szablony nazwami tkanin, których zamierzasz użyć i wytnij tkaniny.Sew the pieces according to the diagram below.
Zszyj tkaniny zgodnie z poniższym diagramem.

Put the pieces D and E right sides together and stitch them. Press the seam open. Stitch B piece in the same way.
Połóż odcinek D i E prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty. W ten sam sposób doszyj odcinek B.


Next, to the left edge of the DEB piece sew A piece.
Następnie, do lewej krawędzi odcinka DEB doszyj odcinek A.


To the right edge of the DEB piece add C piece.
Do prawej krawędzi odcinka DEB dodaj C.BLOCK 21

Print the templates and cut them as before. Large templates should be glued according to the instructions given in the description of block No. 19.
Wydrukuj i wytnij szablony jak poprzednio. Duże szablony sklej jak w opisie bloku nr 19.


Describe the templates with the names of the fabrics you intend to use, and cut the fabrics.
Następnie opisz szablony nazwami tkanin, których zamierzasz użyć i wytnij tkaniny.  

Sew the pieces according to the diagram below.
Zszyj tkaniny zgodnie z poniższym diagramem.
Put the pieces A and I right sides together and stitch them. Press the seam open.
Połóż odcinek A i I prawymi stronami do siebie i zszyj. Zaprasuj szew otwarty.


Next, to the bottom edge of the I piece sew H piece.
Następnie, do dolnej krawędzi tkaniny I doszyj odcinek H.


To the bottom edge of the H piece sew G piece.
Do dolnej krawędzi odcinka H doszyj odcinek G.


At the end add F piece.
Na końcu dodaj odcinek F.


To the right edge of the AIHGF piece add B piece.
Do prawego brzegu AIHGF przyszyj odcinek B.


Next, to the right egde of the B piece add C piece.
Następnie do prawej krawędzi odcinka B przyszyj odcinek C.


 Later, in turn, D...
Później, kolejno D...


... and E
... oraz E
  SPONSORS/ SPONSORZY

https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/


https://b-craft.pl/


 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.1 komentarz:

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!