poniedziałek, 1 lipca 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (4th Part)

Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.


This time we are working with the 4th Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.
 

Tym razem pracujemy nad częścią nr 4, którą widać na powyższym zdjęciu. Jeszcze przez kilkanaście godzin możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.


Let's start / No to zaczynamy

BLOCK 7
Print the templates of the block 7 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 7, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.


Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

This block includes 12 small templates and 1 large template. As you probably noticed the large template don't fit on the one page. To connect it correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z 12 małych i 1 dużego szablonu.
Jak pewnie zauważyłeś duży szablony nie mieści się na jednej stronie. Aby go prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem.
 


Cut the template along the seam allowance. Next glue it along the margins visible on the pages.
Wytnij szablon wzdłuż zapasu na szew.
 Następnie sklej go wzdłuż marginesów widocznych na stronach.Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


Put the pieces L and M right sides together and stitch them as shown in the pictures below.
Połóż odcinek L i M (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach. 

IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.

WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.


 
Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.Next, to the LM piece add G piece.
Następnie, do odcinka LM dodaj odcinek G. 


 
To the left long edge of the LMG piece add H piece.
Do lewego dłuższego brzegu odcinka LMG dodaj odcinek H. 
Next, to the right long edge add F piece.
Następnie, do dłuższego prawego brzegu doszyj odcinek F. 
Make a KJI piece. Put the pieces K and J right sides together and stitch them.
Wykonaj odcinek KJL. Połóż odcinki K i J prawymi stronami do siebie i zszyj.
Next, to the bottom edge of the KJ piece add L piece.
Następnie do odcinka KJ dodaj L.  Make ABCDE piece.
Czas na odcinek ABCDE. 
Put the pieces A and B right sides together and stitch them.
Połóż odcinki A i B prawymi stronami do siebie i zszyj.Next, to the bottom edge of this piece add C piece.
Następnie do dolnego brzegu powstałego odcinka przyszyj odcinek C.


Next, to the bottom edge of this piece add D piece.
Następnie do dolnego brzegu powstałego odcinka przyszyj odcinek D.Add E piece to the bottom edge of ABCD .
Do dolnego brzegu powstałego odcinka przyszyj odcinek E.Join together all the pieces of the block.
Połącz wszystkie części bloku.
Repeat all the steps to make another block 7.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 7.
Block 8

Print the templates of the block 8 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 8, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
  

Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.


Sew the pieces in rows.
Zszyj kawałki w rzędach.


Sew rows together.
Zszyj rzędy ze sobą.


BLOCK 9
Print the templates of the block 9 and cut them out. Don't forget to check the size of the templates. Sign templates and cut the fabrics.

Wydrukuj szablony bloku nr 9, a następnie je wytnij. Nie zapomnij sprawdzić wielkości szablonów.
Podpisz szablony i wytnij tkaniny.


Put the pieces I and H right sides together and stitch them as shown in the pictures below.
Połóż odcinek I i H (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach. 
 

Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.


Next, to the HI piece add B piece.
Następnie, do odcinka HI dodaj odcinek B. To the left long edge of the IHB piece add A piece.
Do lewego dłuższego brzegu odcinka IHB dodaj odcinek A.

 
Next, to the right long edge add C piece.
Następnie, do dłuższego prawego brzegu doszyj odcinek C.Make a DEFG piece. Put the pieces D and E right sides together and stitch them.
Wykonaj odcinek DEFG. Połóż odcinki D i E prawymi stronami do siebie i zszyj. Next, to the bottom edge of the DE piece add F piece.
Następnie do dolnej krawędzi odcinka DE dodaj F.
To the bottom edge of the DEF piece add G.
Do odcinka DEF dodaj L. Sew together ABCHI piece and DEFG piece.
Zszyj ze sobą odcinki ABCHI oraz DEFG.

 
Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.Sew rows together.
Zszyj rzędy ze sobą.

 SPONSORS/ SPONSORZY
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
 SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.2 komentarze:

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!