sobota, 1 czerwca 2019

"Geometric Fun" Quilt Along (3rd Part)


Welcome back to the "Geometric Fun" Quilt Along ! To catch up on what this year’s quilt along is all about, check out this post for all the info.

Witam ponownie w "Geometric Fun" Quilt Along ! Jeżeli jesteś tu nowy i chciałbyś poznać szczegóły tegorocznej zabawy, zapraszam Cię do tego posta.Today we are working with the 3rd Part, which you can see above. Download this part for free today from my Facebook Group or buy it in my Etsy shop.

Dzisiaj pracujemy nad częścią nr 3, którą widać na powyższym zdjęciu. Jeszcze przez kilkanaście godzin możesz ją pobrać za darmo w mojej grupie na Facebook'u lub kupić w moim sklepie Etsy.
 Let's start / No to zaczynamy
BLOCK 6
 
Print the templates of the block 6 and cut them out. If you want to have the size as described , select “Custom Scale 100%” when printing. I added 1 "square marker to the PDF. Thanks to that you can check the correctness of the printout.

Wydrukuj szablony bloku nr 6, a następnie je wytnij. Jeżeli chcesz, aby Twój quilt miał dokładnie taki sam rozmiar jak mój, podczas drukowania wybierz opcję "rozmiar oryginalny" lub "100%". Do pliku PDF dodałam 1" kwadrat, który pomoże Ci sprawdzić poprawność wydruku.
 

Important: All the templates have the dimensions on the bottom of the first page. This is a finished size of the block without seam allowance. (9,5" x 9,5")
Ważne: Wszystkie szablony mają podane wymiary na dole pierwszej strony. Jest to wymiar gotowego bloku, bez zapasu na szew (9,5 "x9,5 ")

 


Today's part includes 2 small templates and 3 large templates. As you probably noticed the large templates don't fit on one page. To connect them correctly, follow the description below.

Dzisiejsza część składa się z dwóch małych i trzech dużych szablonów.
Jak pewnie zauważyłeś duże szablony nie mieszczą się na jednej stronie. Aby je prawidłowo połączyć postępuj zgodnie z poniższym opisem.
Cut the templates along the seam allowances.

Wytnij szablony wzdłuż zapasów na szew.
 
 
 Next glue them along the margins visible on the pages.
 Następnie sklej je wzdłuż marginesów widocznych na stronach.
 


 
Cut the fabrics. To make cutting easier, sign templates by typing the name or the color of the fabric.
Wytnij tkaniny. Aby ułatwić sobie wycinanie podpisz szablony wpisując nazwę tkaniny lub po prostu jej kolor.
 
 
Put the pieces A and B right sides together and stitch them as shown in the pictures below.
Połóż odcinek A i B (prawymi stronami do siebie) i zszyj tak jak to widać na poniższych zdjęciach.
 
 
IMPORTANT !!! Set the seam allowance according to the printed template. Keep in mind that in order to make your quilt in a perfect way, your use seam allowance should always have the same width.
WAŻNE !!! Ustaw zapas na szew zgodnie z wydrukowanym szablonem.
Pamiętaj, że aby quilt był wykonany perfekcyjne, Twój zapas na szew musi być zawsze tej samej szerokości.


 
 

Press the seam open.
Zaprasuj szew otwarty.


Repeat all the steps with other pieces of the block.
Powtórz czynności z kolejnymi odcinkami bloku.
 

When your block is finished, repeat all the steps to make another block 6.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 6.


Next, sew the two blocks together as shown in the picture below.
Następnie, zszyj oba bloki ze sobą jak pokazano na poniższym zdjęciu.
 

 
Block 3
 
Print and mark templates as in block No 6. Next, cut all the fabrics
Wydrukuj i oznacz szablony jak w poprzednim bloku. Następnie wytnij tkaniny.
 

Following the block 3 assembly diagram, sew together A Piece and F Piece. Put the pieces right sides together and sew them out.

Postępuj zgodnie z poniższym diagramem.
Połącz ze sobą część A i F. Połóż tkaniny prawymi stronami do siebie i zszyj. 
 
block 3 Asembly Diagram

Next, (proceeding in the same way) sew E, D, and C pieces.
Następnie, postępując w ten sam sposób, doszyj tkaniny E, D, i C.
 


Next, join AFEDC piece with the B piece. Press all the seams open.
Połącz część AFEDC z odcinkiem B. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.Repeat all the steps to make another block 3.
Powtórz wszystkie czynności tworząc kolejny blok nr 3.


 Sew the rows together. Press all the seams open.
Zszyj rzędy ze sobą. Zaprasuj wszystkie szwy otwarte.
 SPONSORS/ SPONSORZY
https://www.aurifil.com/

https://fundacjalemura.pl/
 
  SHARE YOUR PROGRESS WITH OTHER QUILTERS
PODZIEL SIĘ POSTĘPAMI Z INNYMI QUILTERKAMI

If you are on Facebook, be sure to join the "Quilts My Way" modern patterns
On Instagram and Facebook, we’ll be using #GeometricFunQAL to collate all our posts. Feel free to tag me too – @quiltsmyway 
If you have a blog, in a sidebar is a banner for you to use.

Jeżeli jesteś na facebooku nie zapomnij dołączyc do grupy "Quilts My Way" modern patterns
Na Instagramie i Facebooku będziemy używać tagu #GeometricFunQAL. Dzięki temu łatwiej będzie nam znaleźć prace wszystkich osób. Możesz mnie również oznaczyć pod swoim zdjęciem- @quiltsmyway
Jeżeli posiadasz bloga, w pasku bocznym znajdziesz banerek, który możesz dodać na swoim blogu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Your comments mean so much to me and really keep me motivated!
Also, if you have any question, feel free to ask!

Wasze komentarze są dla mnie niezwykle ważne i zawsze motywują mnie do działania:)
Dziękuję za każde pozostawione słowo!!!